Download de pdf hier

 

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die allen handelingsbekwaam zijn, alsmede een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen, en een redacteur van het verenigingsblad. Artikel 3. Jaarlijks treedt het gehele bestuur af; de bestuursleden zijn terstond verkiesbaar. Het bestuur brengt tijdig ter kennis van de leden, welke bestuursleden herkiesbaar zijn en welke zich verkiesbaar hebben gesteld. Artikel 4.

 1. Elk lid van de vereniging heeft het recht op de afgeren ledenvergadering een kandidaat voor het bestuur te stellen of het aftreden van een bestuurslid te vorderen. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van het betrokken lid. De naam van het voorgedragen lid alsmede genoemde bereidverklaring moeten de secretaris hebben bereikt voor de aanvang van de algemene ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.
 2. Gewaarborgd moet zijn, dat in het bestuur een lid van elke werkgroep vertegenwoordigd is.

Artikel 5. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

 1. De voorzitter heeft de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor de naleving van de Statuten, het huishoudelijk reglement, almede voor de door de ledenvergadering genomen besluiten. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
 2. De secretaris voert de administratie ven de vereniging, voor zover deze niet is opgedragen aan de penningmeester en voor zover deze niet is gedelegeerd aan een werkgroep. Alle uitgaande stukken voor zover zij niet strikt behoren tot de werkzaamheden van een der werkgroepen, worden door hem ondertekend. Hij is verplicht van alle ingekomen, en uitgaande stukken afschriften te houden. Tevens beheert hij het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Van ingekomen stukken, die betrekking hebben op de werkzaamheden van een der werkgroepen, verstrekt hij een kopie aan desbetreffende werkgroep. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt bij schriftelijk verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
 3. De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen, indien hij hiertoe verzocht wordt en legt deze aan desbetreffende vergadering ter goedkeuring voor.
 4. De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de contributies en andere inkomsten; hij houdt boek van alle inkomsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen een geldig betalingsbewijs. Gelden, die niet nodig zijn voor het bestrijden ven lopende uitgaven, worden belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regelingen. Hij heeft de goedkeuring nodig van het bestuur voor uitgaven welke het bedrag van tweehonderdenvijftig (250) Euro – zowel ineens als in gedeelten te voldoen – te boven gaan. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij zijn verslag uit over het door hem gevoerde beheer, vergezeld van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Hij is gehouden aan de financiële controlecommissie ten alle tijden inzage te geven in de kas en alle boeken en bescheiden, alsmede gehouden alle inlichtingen te verstrekken, welke genoemde kommissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat ook voor hem jegens het bestuur. Hij houdt de namenlijst bij van aangesloten leden.
 5. Het dagelijks bestuur voert de besluiten voor zover daarmee niet een der werkgroepen is belast. In spoedeisende gevallen zal het dagelijks bestuur te dienen besluiten, waarna zij deze ter goedkeuring voorlegt op de eerstvolgende bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, controleert de voortgang van werkzaamheden en stimuleert tot activiteiten daar waar nodig.
 6. De redacteur is verantwoordelijk voor het redactionele beleid van het verenigingsblad. Op de algemene vergadering doet hij verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar en legt mede ter goedkeuring het beleid voor het nieuwe jaar voor.
 7. Het bestuur paalt in onderling overleg welke taak ieder der overige bestuursleden zal hebben te vervullen.

DE WERKGROEPEN Artikel 6. Voor het goed kunnen vervullen van werkzaamheden der vereniging kan het bestuur werkgroepen instellen. In deze werkgroep hebben naast minimaal één bestuurslid andere leden van de vereniging zitting. Het beleid van een werkgroep wprdt vastgesteld door het bestuur. De uitvoering ervan is aan de werkgroep, die een eigen secretariaat kan voeren, die de activiteiten ontwikkelt, waarmee het vastgelstelde beleid vorm wordt gegeven . DE LEDEN Artikel 7. Ieder lid is verplicht van adres-verandering , onmiddellijk kennis te geven aan het dagelijks bestuur. Het naar buiten de wijk verhuizen, wordt gezien als opzegging van het lidmaatschap van de vereniging. Artikel 8. Een lid kan door het dagelijks bestuur worden geschorst indien:

 1. Het lid niet binnen een maand na de dag waarop hij door de penningmeester schriftelijk is gemaand , aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan. De schorsing en het evt. daaropvolgende royement, uitgesproken wegens wanbetaling, ontslaat betrokkene niet van zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.
 2. Het lid wegens handelingen de belangen de vereniging schaadt of heeft geschaad.
 3. Ten aanzien van het lid wordt aangetoond dat deze de belangen van de vereniging dreigt te schaden

Artikel 9. Binnen 14 dagen na schorsing dient het bestuur te besluiten de schorsing op te heffen of over te gaan tot royement. Artikel 10. Tegen het royement kan betrokken lid binnen 4 weken in hoogste instantie in beroep gaan bij de ledenvergadering, die beide partijen hoort en daarop het royeren bekrachtigt of vernietigt. Artikel 11. Vermindering van contributie kan door de leden met redenen omkleed worden aangevraagd bij het dagelijks bestuur. VERGADERINGEN EN LEDENVERGADERINGEN Artikel 12. De ledenvergaderingen worden door het bestuur zo vaak belegd als zij dit nodig oordeelt, onverminderd het bepaalde in artikel 11., eerste en tweede lid, van de statuten. Artikel 13. De ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amandement en interpellatie. Zij heeft tevens het recht commissies te kiezen. Artikel 14. Ieder lid heeft het recht voorstellen op de agenda van een ledenvergadering te plaatsen. Deze voorstellen dienen echter tenminste één dag voor de datum, waarop ledenvergadering plaatsvindt, schriftelijk aan de secretaris , te zijn meegedeeld. Artikel 15. De agenda van elke ledenvergadering wordt tenminste één week, tevoren schriftelijk ter kennis van de leden gebracht. JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel 16. Jaarlijks in begin januari wordt een ledenvergadering gehouden, waar onder meer de volgende zaken zoeten worden behandeld:

 1. Het jaarlijks verslag over het afgelopen jaar, namens het bestuur uit te brengen door de secretaris.
 2. Het verslag over de financiële toestand in het afgelopen jaar, namens het bestuur uit te brengen door de penningmeester, waarna de vergadering, gehoord het advies van de financiële controlecommissie, de gelegenheid krijgt zich over déchargeren van de penningmeester uit te spreken.
 3. De begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, welke door de vergadering moet worden goedgekeurd.
 4. Het verslag van werkzaamheden en te voeren beleid der redacteur.
 5. Vaststelling: contributie voor het nieuwe verenigingsjaar.
 6. Verkiezing bestuursleden en voorzitter en redacteur in functie.

BESTUURSVERGADERINGEN Artikel 17. Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd. In aanwezigheid van minimaal de helft der bestuursleden is de vergadering tot het nemen van besluiten bevoegd.

 1. De agenda voor elke bestuursvergadering wordt tenminste één week tevoren schriftelijk ter kennis gesteld aan de bestuursleden gebracht. Agendapunten, die tijdens een vergadering ter tafel kozen, kunnen worden behandeld als de meerderheid daarmee akkoord gaat.
 2. Bestuursvergaderingen zijn voor de leden openbaar. Werkgroepsleden ontvangen evenals de bestuursleden een schriftelijke uitnodiging voor bestuursvergaderingen.

STEMRECHT Artikel 18. Voor zover niet anders is bepaald in de Statuten of huishoudelijk reglement van de vereniging wordt bij alle stemmingen beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte sternen. Blanco stemmen zijn ongeldig, maar moeten wel worden vermeld. Over personen wordt op verzoek schriftelijk met ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd. Artikel 19. Bij staking ven stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 20. Indien bij een eerste stemming over personen geen meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede stemming plaats over dezelfde kandidaten. Wordt daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming over de twee kandidaten, die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd; de persoon met de meeste sternen wordt geacht te zijn gekozen. Bij staking van stemming over personen beslist het lot. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, moet deze vacature (kandidatuur) toch in stemming worden gebracht. DE FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE Artikel 21. De controle op het beheer van alle geldmiddelen van de vereniging wordt uitgeoefend door de financiële controlecommissie. Artikel 22. Deze commissie telt tenminste 3 leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. Geen der leden mag deel uit maken van het bestuur of een der werkgroepen of kan op enigerlei wijze een rekenplichtige functie in de vereniging bekleden. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster één lid af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar. Artikel 23. Bij tussentijdse vacatures voorziet de ledenvergadering zo spoedig mogelijk in de vervulling van de vacature. Artikel 24. Een zitting van de controlecommissie kan slechts doorgang vinden als tenminste 2 leden ervan tegenwoordig zijn. Artikel 25. De commissie heeft het recht ten alle tijden inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en waarden, welke betrekking hebben op het financieel beheer van de vereniging. Zij doet dit tenminste een maal per verenigingsjaar. Bij akkoord bevinding van de boeken worden deze als zodanig door de commissie afgetekend. Artikel 26. Eenmaal per jaar op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de controlecommissie verslag uit van haar werkzaamheden. Zij kan, indien zulks, nodig is, ook tussentijds verslagen uitbrengen. HET ORGAAN VAN DE VERENIGING Artikel 27. De vereniging heeft een verenigingsorgaan, waarmee eens per drie maanden de leden worden geïnformeerd. Artikel 28. Het verenigingsblad heeft een onafhankelijke redacteur, die door de algemene ledenvergadering wordt gekozen. Artikel 29. Een ieder lid is vrij op eigen naam of namens een werkgroep te verzoeken een artikel in het orgaan op te nemen. De redacteur is bevoegd deze te weigeren na overleg met het dagelijks bestuur. In geval de kopie door betrokken lid op tijd was ingeleverd, kan bij het bestuur tegen de weigering in beroep worden gegaan. Indien de meerderheid van het bestuur plaatsing van het artikel wenselijk acht, kan de redacteur alsnog weigeren tot plaatsing over te gaan. Hierna kan de kwestie door betrokken lid, bestuur of redacteur worden voorgelegd aan de ledenvergadering. SLOTBEPALINGEN Artikel 30. Bij twijfel over de uitleg van enige bepaling van het huishoudelijk regiegent en in gevallen, waarin het niet voorziet, beslist de ledenvergadering. Bij dringende gevallen beslist het bestuur onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering. Artikel 31. Ieder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Artikel 32. Een voorstel tot wijziging van de Statuten af het Huishoudelijk Reglement komt slechts in behandeling, wanneer het is gedaan door het bestuur of minstens 10 leden. Artikel 33. Een wijziging van dit reglement wordt van kracht op de dag dat de ledenvergadering deze goedkeurt.

 Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 1979.

J. van der Keur (voorzitter) J.A. Joore (secretaris)

 Download de pdf hier

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die allen handelingsbekwaam zijn, alsmede een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen, en een redacteur van het verenigingsblad. Artikel 3. Jaarlijks treedt het gehele bestuur af; de bestuursleden zijn terstond verkiesbaar. Het bestuur brengt tijdig ter kennis van de leden, welke bestuursleden herkiesbaar zijn en welke zich verkiesbaar hebben gesteld. Artikel 4.

 1. Elk lid van de vereniging heeft het recht op de afgeren ledenvergadering een kandidaat voor het bestuur te stellen of het aftreden van een bestuurslid te vorderen. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van het betrokken lid. De naam van het voorgedragen lid alsmede genoemde bereidverklaring moeten de secretaris hebben bereikt voor de aanvang van de algemene ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.
 2. Gewaarborgd moet zijn, dat in het bestuur een lid van elke werkgroep vertegenwoordigd is.

Artikel 5. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

 1. De voorzitter heeft de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor de naleving van de Statuten, het huishoudelijk reglement, almede voor de door de ledenvergadering genomen besluiten. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
 2. De secretaris voert de administratie ven de vereniging, voor zover deze niet is opgedragen aan de penningmeester en voor zover deze niet is gedelegeerd aan een werkgroep. Alle uitgaande stukken voor zover zij niet strikt behoren tot de werkzaamheden van een der werkgroepen, worden door hem ondertekend. Hij is verplicht van alle ingekomen, en uitgaande stukken afschriften te houden. Tevens beheert hij het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Van ingekomen stukken, die betrekking hebben op de werkzaamheden van een der werkgroepen, verstrekt hij een kopie aan desbetreffende werkgroep. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt bij schriftelijk verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
 3. De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen, indien hij hiertoe verzocht wordt en legt deze aan desbetreffende vergadering ter goedkeuring voor.
 4. De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de contributies en andere inkomsten; hij houdt boek van alle inkomsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen een geldig betalingsbewijs. Gelden, die niet nodig zijn voor het bestrijden ven lopende uitgaven, worden belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regelingen. Hij heeft de goedkeuring nodig van het bestuur voor uitgaven welke het bedrag van tweehonderdenvijftig (250) Euro – zowel ineens als in gedeelten te voldoen – te boven gaan. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij zijn verslag uit over het door hem gevoerde beheer, vergezeld van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Hij is gehouden aan de financiële controlecommissie ten alle tijden inzage te geven in de kas en alle boeken en bescheiden, alsmede gehouden alle inlichtingen te verstrekken, welke genoemde kommissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat ook voor hem jegens het bestuur. Hij houdt de namenlijst bij van aangesloten leden.
 5. Het dagelijks bestuur voert de besluiten voor zover daarmee niet een der werkgroepen is belast. In spoedeisende gevallen zal het dagelijks bestuur te dienen besluiten, waarna zij deze ter goedkeuring voorlegt op de eerstvolgende bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, controleert de voortgang van werkzaamheden en stimuleert tot activiteiten daar waar nodig.
 6. De redacteur is verantwoordelijk voor het redactionele beleid van het verenigingsblad. Op de algemene vergadering doet hij verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar en legt mede ter goedkeuring het beleid voor het nieuwe jaar voor.
 7. Het bestuur paalt in onderling overleg welke taak ieder der overige bestuursleden zal hebben te vervullen.

DE WERKGROEPEN Artikel 6. Voor het goed kunnen vervullen van werkzaamheden der vereniging kan het bestuur werkgroepen instellen. In deze werkgroep hebben naast minimaal één bestuurslid andere leden van de vereniging zitting. Het beleid van een werkgroep wprdt vastgesteld door het bestuur. De uitvoering ervan is aan de werkgroep, die een eigen secretariaat kan voeren, die de activiteiten ontwikkelt, waarmee het vastgelstelde beleid vorm wordt gegeven . DE LEDEN Artikel 7. Ieder lid is verplicht van adres-verandering , onmiddellijk kennis te geven aan het dagelijks bestuur. Het naar buiten de wijk verhuizen, wordt gezien als opzegging van het lidmaatschap van de vereniging. Artikel 8. Een lid kan door het dagelijks bestuur worden geschorst indien:

 1. Het lid niet binnen een maand na de dag waarop hij door de penningmeester schriftelijk is gemaand , aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan. De schorsing en het evt. daaropvolgende royement, uitgesproken wegens wanbetaling, ontslaat betrokkene niet van zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.
 2. Het lid wegens handelingen de belangen de vereniging schaadt of heeft geschaad.
 3. Ten aanzien van het lid wordt aangetoond dat deze de belangen van de vereniging dreigt te schaden

Artikel 9. Binnen 14 dagen na schorsing dient het bestuur te besluiten de schorsing op te heffen of over te gaan tot royement. Artikel 10. Tegen het royement kan betrokken lid binnen 4 weken in hoogste instantie in beroep gaan bij de ledenvergadering, die beide partijen hoort en daarop het royeren bekrachtigt of vernietigt. Artikel 11. Vermindering van contributie kan door de leden met redenen omkleed worden aangevraagd bij het dagelijks bestuur. VERGADERINGEN EN LEDENVERGADERINGEN Artikel 12. De ledenvergaderingen worden door het bestuur zo vaak belegd als zij dit nodig oordeelt, onverminderd het bepaalde in artikel 11., eerste en tweede lid, van de statuten. Artikel 13. De ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amandement en interpellatie. Zij heeft tevens het recht commissies te kiezen. Artikel 14. Ieder lid heeft het recht voorstellen op de agenda van een ledenvergadering te plaatsen. Deze voorstellen dienen echter tenminste één dag voor de datum, waarop ledenvergadering plaatsvindt, schriftelijk aan de secretaris , te zijn meegedeeld. Artikel 15. De agenda van elke ledenvergadering wordt tenminste één week, tevoren schriftelijk ter kennis van de leden gebracht. JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel 16. Jaarlijks in begin januari wordt een ledenvergadering gehouden, waar onder meer de volgende zaken zoeten worden behandeld:

 1. Het jaarlijks verslag over het afgelopen jaar, namens het bestuur uit te brengen door de secretaris.
 2. Het verslag over de financiële toestand in het afgelopen jaar, namens het bestuur uit te brengen door de penningmeester, waarna de vergadering, gehoord het advies van de financiële controlecommissie, de gelegenheid krijgt zich over déchargeren van de penningmeester uit te spreken.
 3. De begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, welke door de vergadering moet worden goedgekeurd.
 4. Het verslag van werkzaamheden en te voeren beleid der redacteur.
 5. Vaststelling: contributie voor het nieuwe verenigingsjaar.
 6. Verkiezing bestuursleden en voorzitter en redacteur in functie.

BESTUURSVERGADERINGEN Artikel 17. Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd. In aanwezigheid van minimaal de helft der bestuursleden is de vergadering tot het nemen van besluiten bevoegd.

 1. De agenda voor elke bestuursvergadering wordt tenminste één week tevoren schriftelijk ter kennis gesteld aan de bestuursleden gebracht. Agendapunten, die tijdens een vergadering ter tafel kozen, kunnen worden behandeld als de meerderheid daarmee akkoord gaat.
 2. Bestuursvergaderingen zijn voor de leden openbaar. Werkgroepsleden ontvangen evenals de bestuursleden een schriftelijke uitnodiging voor bestuursvergaderingen.

STEMRECHT Artikel 18. Voor zover niet anders is bepaald in de Statuten of huishoudelijk reglement van de vereniging wordt bij alle stemmingen beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte sternen. Blanco stemmen zijn ongeldig, maar moeten wel worden vermeld. Over personen wordt op verzoek schriftelijk met ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd. Artikel 19. Bij staking ven stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 20. Indien bij een eerste stemming over personen geen meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede stemming plaats over dezelfde kandidaten. Wordt daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming over de twee kandidaten, die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd; de persoon met de meeste sternen wordt geacht te zijn gekozen. Bij staking van stemming over personen beslist het lot. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, moet deze vacature (kandidatuur) toch in stemming worden gebracht. DE FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE Artikel 21. De controle op het beheer van alle geldmiddelen van de vereniging wordt uitgeoefend door de financiële controlecommissie. Artikel 22. Deze commissie telt tenminste 3 leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. Geen der leden mag deel uit maken van het bestuur of een der werkgroepen of kan op enigerlei wijze een rekenplichtige functie in de vereniging bekleden. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster één lid af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar. Artikel 23. Bij tussentijdse vacatures voorziet de ledenvergadering zo spoedig mogelijk in de vervulling van de vacature. Artikel 24. Een zitting van de controlecommissie kan slechts doorgang vinden als tenminste 2 leden ervan tegenwoordig zijn. Artikel 25. De commissie heeft het recht ten alle tijden inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en waarden, welke betrekking hebben op het financieel beheer van de vereniging. Zij doet dit tenminste een maal per verenigingsjaar. Bij akkoord bevinding van de boeken worden deze als zodanig door de commissie afgetekend. Artikel 26. Eenmaal per jaar op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de controlecommissie verslag uit van haar werkzaamheden. Zij kan, indien zulks, nodig is, ook tussentijds verslagen uitbrengen. HET ORGAAN VAN DE VERENIGING Artikel 27. De vereniging heeft een verenigingsorgaan, waarmee eens per drie maanden de leden worden geïnformeerd. Artikel 28. Het verenigingsblad heeft een onafhankelijke redacteur, die door de algemene ledenvergadering wordt gekozen. Artikel 29. Een ieder lid is vrij op eigen naam of namens een werkgroep te verzoeken een artikel in het orgaan op te nemen. De redacteur is bevoegd deze te weigeren na overleg met het dagelijks bestuur. In geval de kopie door betrokken lid op tijd was ingeleverd, kan bij het bestuur tegen de weigering in beroep worden gegaan. Indien de meerderheid van het bestuur plaatsing van het artikel wenselijk acht, kan de redacteur alsnog weigeren tot plaatsing over te gaan. Hierna kan de kwestie door betrokken lid, bestuur of redacteur worden voorgelegd aan de ledenvergadering. SLOTBEPALINGEN Artikel 30. Bij twijfel over de uitleg van enige bepaling van het huishoudelijk regiegent en in gevallen, waarin het niet voorziet, beslist de ledenvergadering. Bij dringende gevallen beslist het bestuur onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering. Artikel 31. Ieder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Artikel 32. Een voorstel tot wijziging van de Statuten af het Huishoudelijk Reglement komt slechts in behandeling, wanneer het is gedaan door het bestuur of minstens 10 leden. Artikel 33. Een wijziging van dit reglement wordt van kracht op de dag dat de ledenvergadering deze goedkeurt.

 Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 1979.

J. van der Keur (voorzitter) J.A. Joore (secretaris)