Download de pdf hier

NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, en is gevestigd te Schiedam. DUUR Artikel 2.

 1. De vereniging is aangegaan voor een tijdvak te rekenen van de dag der oprichting zijnde 20 oktober 1972 en eindigende op 19 oktober 2001.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 3.

 1. De vereniging heeft tot doel activiteiten te ontplooien ter. verbetering van het leefmilieu in Schiedam-Zuid.
 2. De vereniging heeft mede ten doel besluitvorming door en vertegenwoordiging van bewoners(sters) van huizen, etc. in het rayon Schiedam-Zuid en Eendrachtsstraat en alle andere activiteiten ter behartiging van de bewoners van bedoelde huizen t.o.v. verhuurders.
 3. Zij tracht dit doel te bereiken:
  1. door het bevorderen van de instelling van werkgroepen;
  2. door het scheppen van faciliteiten, die de raadpleging en inspraak van bewoners ongelijk maken inzake kwesties, voor zover aan de orde gesteld door de in sub a. genoemde werkgroepen en die de bewoners mogelijk maken vertegenwoordigers aan te wijzen voor een bepaald, omschreven activiteit;
  3. door het zo goed mogelijk informeren van bewoners omtrent werkzaamheden van de vereniging en van de in sub a. gestelde werkgroepen;
  4. door propaganda in woord en geschrift, een en ander net inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen. De in sub b. in dit lid genoemde faciliteiten worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

LEDEN Artikel 4.

 1. Leden der vereniging zijn behalve de oprichters zij die zich hiervoor bij de secretaris van het algemeen bestuur hebben aangemeld en door het algemeen bestuur als zodanig zijn aangenomen;
 2. als leden kanen in aanmerking de bewoners(sters) van een woning van het in artikel 3. lid 2. bedoelde woongebied en een meerderjarige huisgenoot. Beiden hebben stemrecht;
 3. indien de bewoners zijn gehuwd, wordt met de in sub b. van dit lid genoemde meerderjarige huisgenoot automatisch bedoeld de huwelijkspartner, tenzij deze geen huisgenoot(e) is.
 4. Het lidmaatschap wordt verloren:
  1. door opzegging aan het dagelijks bestuur der vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het lopende verenigingsjaar; deze opzegging kan slechts schriftelijk geschieden met in acht neming van tenminste drie maanden;
  2. door beëindiging van de bewoning van een huis als bedoeld in artikel 3. lid 2.;
  3. door overlijden;
  4. door royement krachtens een besluit van het dagelijks bestuur, op gronden geregeld in het huishoudelijk reglement. Voor gevallen van royement is beroep mogelijk bij het algemeen bestuur en hoger beroep bij de ledenvergadering.

GELDMIDDELEN Artikel 5. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. contributies en bijdragen;
 2. geldleningen, schenkingen en andere baten;
 3. renten en tegoeden.

CONRIBUTIE Artikel 6. Ieder lid of gezin betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag bij huishoudelijk regiment vast te stellen. Het dagelijks bestuur kan binnen bij huishoudelijk reglement vast te stellen normen in bijzondere gevallen vermindering of ontheffing van contributie verlenen. ALGEMEEN BESTUUR Artikel 7. Het bestuur der vereniging berust bij het algemeen bestuur.

 1. Het algemeen bestuur der vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester almede maximaal 11 bestuursleden.
 2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt het bestuur gekozen, waarvan de voorzitter in functie. De overige functies werden door het bestuur onderling geregeld. De wijze van verkiezing en het rooster van aftreden worden geregeld bij het huishoudelijk reglement.
 3. Elk lid van het algemeen bestuur kan ten alle tijden door de ledenvergadering van zijn functie worden ontheven. Het besluit tot ontheffing wordt genomen in een ledenvergadering bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen van de leden der vereniging. Indien de volstrekte meerderheid der uitgebrachte sternen een voorstel tot ontheffing steunt, doch kleiner is dan de volstrekte meerderheid der leden van de vereniging, dan wordt tegen een datum niet meer dan één maand later een tweede ledenvergadering uitgeschreven waar vorenbedoeld besluit alsdan ongeacht het aantal opgekomen leden kan worden genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stallen.
 4. Leden van het bestuur kunnen door het algemeen bestuur worden uitgenodigd zitting te nemen in één of meerdere bestaande of nog op te richten werkgroepen zoals bedoeld in artikel 3. lid 3.a.

Artikel 8.

 1. Het algemeen bestuur der vereniging vertegenwoordigt deze in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en de desbetreffende wettelijke bepalingen, bevoegd tot alle daden van beheer binnen de doelomschrijving van de vereniging. Tegenover derden wordt de vereniging rechtsgeldig gebonden door de medewerking, mede-ondertekening of schriftelijke verklaring van de voorzitter en de secretaris.
 2. Stukken uitsluitend een kwijting voor betaling aan de vereniging inhoudende, kunnen in afwijking van het vorenstaande, door de penningneester alleen worden getekend.

DAGELIJKS BESTUUR Artikel 9. Het dagelijks bestuur der vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, bij verhindering door de tweede voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester. Artikel 10.

 1. Het dagelijks bestuur is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en de desbetreffende wettelijke bepalingen, bevoegd tot alle in het huishoudelijk reglement of door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur opgedragen daden van beheer binnen de doelom-schrijving der vereniging. Tenzij in de statuten anders bepaald, beslist in geval van verschillen het algemeen bestuur.
 2. In elk geval bezit het dagelijks bestuur, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement, de bevoegdheid een groep al of niet aan te merken als werkgroep in de zin van artikel 3. lid 3.a. Tegen de beslissing is beroep mogelijk bij het algemeen bestuur. Tegen de beslissing van het algemeen bestuur is zowel voor het dagelijks bestuur als voor andere betrokkenen beroep mogelijk bij de ledenvergadering; in dit geval wordt gestemd volgens de in artikel 7. lid 3. aangegeven procedure.

LEDENVERGADERING Artikel 11.

 1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand januari, wordt een gewone ledenvergadering gehouden, waarin:
  1. door het algemeen bestuur verleg wordt gedaan omtrent handelingen der vereniging in het afgelopen boekjaar;
  2. door de penningmeester rekening en verantwoording wordt afgelegd van zijn geldelijk beheer over het afgelopen boekjaar;
  3. de voorstellen worden behandeld, welke door het algemeen bestuur zijn gedaan of door één der leden van de vereniging schriftelijk bij het algemeen bestuur zijn ingeleverd, mits zo tijdig, dat aan de formaliteiten omtrent de oproeping der ledenvergadering voorgeschreven, kan worden voldaan;
  4. voorzien wordt in vacatures in het algemeen bestuur. Met betrekking tot het in sub c. en d. gestelde kunnen besluiten eveneens in buitengewone vergaderingen worden genezen.
 2. Buitengewone ledenvergaderingen oorden gehouden zo dikwijls het algemeen bestuur dit nodig oordeelt; en moeten worden gehouden, indien tenminste 10 leden der vereniging dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het algemeen bestuur verzoeken, in welk geval de vergadering binnen zes weken na het tekenen van dit verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn een vergadering bijeen te roepen, doch uitsluitend tot behandeling van onderwerpen in dit verzoek vermeld.

Artikel 12.

 1. De leden der vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het algemeen bestuur tenminste zeven dagen tevoren opgeroepen bij circulaire of d.m.v. het orgaan der vereniging met korte vermelding der te behandelen onderwerpen en in te dienen voorstellen.
 2. De ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door zijn plaatsvervanger en bij ontstentenis ook van deze door een der andere bestuursleden.
 3. Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de secretaris van het algemeen bestuur of diens plaatsvervanger notulen bijgehouden, welke getekend door voorzitter der vergadering, degene die de notulen gehouden heeft en één der vergadering aanwezige leden der vereniging, die daartoe door de voorzitter bij de opening der vergadering wordt uitgenodigd, tenzij de vergadering anders beslist.
 4. Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen verbindend voor de minderheid en niet aanwezige leden der vereniging.
 5. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Deelneming aan de stemming bij volmacht is niet toegestaan.
 7. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk.

GARANTIES EN UITSLUITINGEN Artikel 13.

 1. a. Wanneer door een of meerdere der verhuurders een naar de mening van de vereniging onjuiste verhoging van huur en/of servicekosten worden toegepast, kan de vereniging zijn leden adviseren het omstreden bedrag te storten op een daartoe aan te wijzen rekening. b. De vereniging stelt zich tegenover verhuurders alleen garant voor die leden die zich aan het in lid 1. gestelde hebben gehouden en indien deze huurachterstanden zijn ontstaan uit de door de vereniging te voeren aktie(s).
 2. Ingevolge de in artikel 3. omschreven doelstellingen van de vereniging zal de vereniging zich rdn’ mer bezighouden net persoonlijke geschillen tussen bewoners onderling.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 14. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement welke in strijd zijn met deze statuten, zijn nietig. WIJZIGING STATUTEN/ONTBINDING VERENIGING Artikel 15.

 1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vereniging kunnen ten alle tijden worden genomen in een ledenvergadering, waarin tenminste drievierde van het aantal leden der vereniging tegenwoordig is, met een meerderheid van tenminste drievierde van de in die vergadering uitgebrachte sternen. Wanneer in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, dan wordt op een datum niet meer dan één maand later, een tweede ledenvergadering uitgeschreven, waar vorenbedoeld besluit alsdan ongeacht het aantal opgekomen leden kan worden genomen met een meerderheid van drievierde der uitgebrachte stemmen.
 2. Voor wijzigingen kunnen alle artikelen der statuten in aanmerking komen, uitgezonderd artikel 3. lid 1. en 2. en dit lid.
 3. De vereffening der zaken van de overeenkomstig lid 1. van dit artikel ontbonden vereniging geschiedt door het algemeen bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl aan een eventueel batig saldo door de ledenvergadering een bestemming zal worden gegeven, zo na mogelijk overeenkomstig met het doel van de vereniging.

SLOTARTIKEL Artikel 16. In gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist het algemeen bestuur, tenzij hierin door het huishoudelijk reglement wordt voorzien.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 23 maart 1974, nr. 64.

Mij bekend. De Staatssecretaris van Justitie. Namens de Staatssecretaris: Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, J. van Rijn van Alkemade.