Door het vervallen van de wijkoverleggen i.v.m. corona, schrijft wijkregisseur Marcel Kreuger nu maandelijks een nieuwsbrief. Dit keer aandacht voor de wegwerkzaamheden in Zuid, de fitness toestellen op de Maasboulevard, de verdeling van wijksubsidies en nog veel meer.

Geachte mevrouw, heer,

De afgelopen periode vonden er geen wijkoverleggen plaats vanwege het coronavirus. Bewoners zijn via nieuwsbrieven, gerichte enquêtes, flyers, klankbordbijeenkomsten via teams en webinars geïnformeerd en geraadpleegd. Ook voor de komende periode is besloten het wijkoverleg niet op de gebruikelijke manier te houden.

Het wijkoverleg is een plek voor het uitwisselen van nieuwsberichten. Om u zo goed mogelijk te informeren heb ik besloten om een Nieuwsmail te maken. Ik zal de komende periode met zekere regelmaat (als er nieuws is) een bericht mailen. Mist u punten? Heeft u vragen? Heeft u suggesties voor de Nieuwsmail? Laat het mij vooral weten!

Met vriendelijke groet,

Marcel Kreuger
Wijkregisseur Spaland-Sveaparken, Zuid en Woudhoek

Telefoon: 010 – 219 1 027 / M. 06 – 57 53 94 62
Twitter: @MarcelKreuger
Facebook: Marcel Kreuger
Aanwezig: maandag t/m donderdag
Gemeente Schiedam
Team Wijkontwikkeling

Rivier naar Stad
De werkzaamheden aan de Hoofdstraat en de Nieuwe Haven zijn afgerond.

Havendijk
De Havendijk is weer open, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Stedin gaat aan de slag met de traforuimte bij Panoramaflat 2. Daarna zal de aannemer de parkeerplekken bij de Panoramaflats opnieuw inrichten. De aannemer verwacht in juni de werkzaamheden af te kunnen ronden. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn wordt ook het depot (Jachthavenlaan) verwijderd en de oude situatie hersteld.

Hooikade
De kadeconstructie, de riolering, de bestrating, de verlichting en het straatmeubilair van de Hooikade zijn aan vervanging toe. Met een online enquête onder omwonenden zijn in de periode juni-augustus 2020 tientallen ideeën opgehaald voor de herinrichting van de Hooikade. In totaal zijn 73 reacties te tellen. Ruim de helft (52 procent) heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de sfeer ‘Groen & Historisch’. Van de andere opties is de sfeer ‘Water & Recreatie’ met 19 procent het meest in trek. De thema’s ‘Functioneel & Sober en ‘Ontspanning & Sociaal’ volgen met respectievelijk 15 en 14 procent van de reacties. Die sfeer heeft de Hooikade nog niet. Zo blijkt ook uit de enquête. Een groot deel, 46 procent, bestempelt de Hooikade zoals die nu is als ‘rommelig’. Als oorzaken wordt gewezen op de verborgenheid van de locatie en het onderhoud van het groen. De belangrijkste oorzaak van de rommelige uitstraling van de Hooikade wordt gezocht in de auto’s, en de wijze waarop, die er geparkeerd staan. Met een representatieve klankbordgroep spreekt de gemeente Schiedam sinds het najaar van 2020 over de herinrichting van de Hooikade. Meer info: Herinrichting Hooikade | Schiedam

Maasboulevard
Naar aanleiding van klachten over overlast van automobilisten zijn afgelopen periode extra versperringen aangebracht. Verder zijn de COVID-19 maatregelen nog van kracht, waaronder de afsluiting van de Maasboulevard van 22.00 uur tot 07.00 uur.

Fitness langs de Maas
De fitness-toestellen langs de Maas kunnen rekenen op enthousiasme van gebruikers en omwonenden. De toestellen, die bij wijze van proef zijn geplaatst, blijven definitief op de Maasboulevard. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de regiegroep wijkbudget Schiedam Zuid.

NK Tegelwippen
Op dinsdag 30 maart gaat het jaarlijkse NK Tegelwippen van start. De gemeente Schiedam gaat de strijd aan met de gemeente Nissewaard: welke gemeente verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen? “Tegels vervangen door groen is een goede manier om onze stad aan te passen aan klimaatverandering. Groen werkt als een spons en koelelement tegelijk in perioden van droogte en hitte”, zegt wethouder Jeroen Ooijevaar. Een groot deel van de stad is particulier terrein. “Daarom roep ik Schiedammers, sportclubs, verenigingen en bedrijven op om aan de slag te gaan.” Het NK Tegelwippen wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd en er strijden ruim veertig gemeenten mee tussen 30 maart en 30 september. Gedurende het NK worden in heel Nederland tegels vervangen door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand. Het NK is onderdeel van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’ Meer info: NK Tegelwippen 2021 (nk-tegelwippen.nl)

Subsidie Schiedam Waterklaar
Door veranderingen in het klimaat hebben we als stad vaker te maken met ‘te veel’ en ‘te weinig’ water: Als stad moeten we ons hier dus op voorbereiden.
Voorkom wateroverlast U kunt op verschillende manieren aan de slag om in uw eigen tuin wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van de regenpijp of het weghalen van tegels zo veel mogelijk groen terug te plaatsen. Maak gebruik van de subsidie Kijk voor tips, voorbeelden en subsidiemogelijkheden op Waterklaar | Schiedam. Onze adviseur Alfred van ’t Hoff geeft u graag persoonlijk advies. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 14 010.

Hondenpoepzakjeshouders
Dankzij de inzet van een aantal enthousiaste bewoners heeft Zuid, als enig wijk van Schiedam, op verschillende plekken houders met hondenpoepzakjes. Bewoners zorgen zelf voor het bijhouden van de voorraad zakjes. Onlangs zijn er weer enkele houders toegevoegd. Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met Sabine Dingler, de opbouwwerkster verbonden aan het WOT: Dingler@wotschiedam.nl of 06 – 10 50 38 33.

Straatteams
Zuid kent een rijke traditie van Straatteams. Een straatteam bestaat uit een aantal actieve bewoners in de straat die allerlei activiteiten organiseren met de buren. De gemeente geeft bewoners die een straatteam willen oprichten € 500,- subsidie per jaar. Er zijn nu al tientallen Schiedamse straatteams actief, waarvan een behoorlijk aantal in Zuid.. Samen fleuren ze hun straat op met hangende bakken, organiseren ze leuke kinderactiviteiten, zetten hun eigen Facebookpagina op of een Whatsapp-alert om elkaar snel te informeren bij verdachte situaties. Denkt u dat u ook met uw buren een straatteam wilt oprichten? Neem dan contact op met Sabine Dingler, de opbouwwerkster verbonden aan het WOT: Dingler@wotschiedam.nl of 06 – 10 50 38 33.

Afval
Zwerfafval en volle containers vormen een grote bron van ergernis. De oorzaak is in de eerste plaats asociaal gedrag. Je gooit geen vuil op straat en je plaatst geen container op straat waardoor meeuwen en ratten vrij spel hebben. Maar ook de vuilophaal kan beter. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Vanwege Corona kon Irado niet altijd de gewenste kwaliteit leveren. Zo waren er regelmatig mensen te kort. Ook is ons afvalgedrag veranderd. De papiercontainers waren ooit gemaakt voor oude kranten en folders. Nu worden ze gevuld met karton van de mailbedrijven. Karton zakt niet zo makkelijk naar de bodem, waardoor de container sneller vol lijkt. Het nieuwe inzamelsysteem van Irado kende aanloopproblemen. Ook moest er een nieuw prikteam worden ingewerkt in Zuid. Een ander probleem is dat auto’s soms zodanig dubbel staan geparkeerd dat de vuilniswagen niet bij de container kan. Hier en daar zijn daarom extra paaltjes geplaatst. Op dit moment wordt onderzocht of er een nieuwe papiercontainer kan worden geplaatst op de Groenelaan. Verder wordt gekeken of er een container voor restafval kan worden bijgeplaatst in de omgeving van de Goereesestraat. Gelukkig hadden we hulp van actieve bewoners! Op de Opschoondag waren er in Zuid verschillende teams actief die behoorlijk wat zwerfvuil hebben opgeruimd. Dank daarvoor! U kunt blijven melden via de BuitenBeter app (www.buitenbeter.ml) of via melding doorgeven – Irado Meer info: Afval | Schiedam

Ondermijning
Ondermijning is een vorm van georganiseerde misdaad waarbij criminelen gebruik maken van de diensten van de bovenwereld. Hierdoor raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar vermengd. Voorbeelden van ondermijnende criminaliteit zijn een hennepkwekerij of drugslab in een woonwijk, jongeren uit de buurt die drugs verkopen of een financieel adviseur die omgekocht wordt om crimineel geld wit te wassen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in Schiedam. Wilt u meer weten over ondermijning? Bekijkt u dan onze animatie op www.schiedam.nl/ondermijning. Deze week heeft u per mail het verzoek gehad om mee te werken aan een onderzoek naar de meldingsbereidheid van ondermijnende criminaliteit. Mocht u deze mail gemist hebben, dan vindt u het onderzoek via de volgende link: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2fR9qjo6o9VAv9c.

Aanpak woonoverlast
Schiedam pakt woonoverlast hard aan. Om de samenwerking met politie en woningcorporatie Woonplus te verstevigen en informatie te mogen delen, zijn er afspraken gemaakt in een speciaal uitvoeringsplan. Met de ondertekening van een bijbehorend regionaal convenant zijn deze afspraken op donderdag 18 maart bezegeld. De gemeente Schiedam zet zich in voor een stad waar iedereen veilig en onbekommerd kan wonen en verblijven. “Wij accepteren niet dat het gedrag van anderen het woonplezier van onze inwoners verstoort”, vertelt Laura Penders, regisseur van de aanpak Woonoverlast. “Met elkaar proberen we overlast te voorkomen. Lukt dit niet, dan staan wij klaar om gepaste (bestuurlijke) maatregelen te nemen.” Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die niet alleen het woonplezier verstoort, maar ook een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in de wijken. Schiedammers kunnen verschillende vormen van woonoverlast ervaren. Het kan gaan om overlast die wordt veroorzaakt door gedrag vanuit een woning of direct aangrenzende tuin. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, intimidatie of burenruzie. Maar het kan ook gaan om overlast die het gevolg is van het gebruik van een woning voor andere, mogelijk illegale doeleinden zoals onderverhuur. Soms is sprake van huurdersintimidatie of gaat het om overbewoning, die vaak gepaard gaat met brandgevaarlijke situaties of parkeeroverlast. Mocht het gesprek tussen een bewoner en een overlastgever niet tot leiden tot een vermindering van de ervaren overlast, dan ondersteunen de regisseur Woonoverlast en het Interventieteam Woonoverlast de inwoners met het zoeken naar een oplossing. Zij werken samen met partners zoals de wijkboa, de wijkagent, Buurtbemiddeling, Woonplus en politie. De gemeente kan bovendien verschillende instrumenten inzetten zoals de Wet Aanpak Woonoverlast, de APV verhuurdersvergunning en de Rotterdamwet. Meer info: Woonoverlast aanpakken | Schiedam

Mobiliteitsvisie
De Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’ is door de raad vastgesteld op 3 november 2020. Deze Mobiliteitsvisie geeft inzicht in hoe we de komende jaren tot een toekomstbestendig, duurzaam en veilig bereikbaar Schiedam komen. Al deze informatie samen heeft de basis gevormd voor deze visie. Deze visie is het startpunt voor een nieuw uitvoeringsprogramma. Voor dit uitvoeringsprogramma nodigen we per wijk bewoners en bedrijven uit om actief mee te denken over het plan van aanpak en de uitvoering in hun wijk. Meer info: Mobiliteitsvisie | Schiedam

Pumptrack
Schiedam krijgt een circuit waarop ieder op kleine wieltjes zich uit kan leven. Deze zogenaamde Pumptrackbaan komt op en onder beheer van sportpark Willem Alexander. B&W van Schiedam stellen de gemeenteraad voor twee ton uit de Enecogelden vrij te maken om de aanleg van het circuit te bekostigen. Een pumptrackbaan is een circuit waarom BMX-(cross)fietsers, maar ook skater en steppers zich uit kunnen leven, met kombochten die elkaar opvolgen. De baan komt op een nu braakliggend stuk grond aan de noordzijde van het terrein van het sportpark. Het initiatief tot de Pumptrack is ontstaan in de wijk zelf. Er is behoefte aan een plek te creëren waar de vele jonge liefhebbers terecht kunnen. Daarmee wordt mogelijk de overlast in winkelgebieden verminderd. Uniek is dat de gemeente voor de realisatie van dit initiatief financiële steun heeft gekregen van de wijkbudgetten die beheerd worden door bewoners van zowel Woudhoek, Spaland-Sveaparken, Oost, Groenoord, Centrum, Nieuwland, van regiegroep die het stedelijk budget beheert en van de regiegroep Zuid! Daarmee wordt duidelijk dat er een breed draagvlak is voor het initiatief.

Wijkbudget
Vanwege corona is een flink aantal activiteiten komen te vervallen. De regiegroep wijkbudget heeft desondanks de afgelopen maanden aantal aanvragen gehonoreerd:

– Aanschaf van een extra mobiele smiley om snelheidsovertredingingen in de wijk tegen te gaan (€5000,-).
– Poffertjesplaat voor de Straatteams De Gorzen (€1260,-).
– Koel-vries combinatie en ovenroosters Taverne De Schranserij in de Pionier (€800,-).
– Bijdrage in de kosten voor de realisering van een Pumptrack op het terrein van Sportpark Willem-Alexander (€5000,-).
– Hekjes boomspiegels Hagastraat (€3209,-).
– Bijdrage in aanschaf fitness-toestellen op de Maasboulevard (€10.000,-).
– Plaatsen Picknick tafel en extra banken bij getijdenpark Wilhelminahaven (€2750,-).
– Bijdrage in opstarten van radio De Gorzen (€1450,-).
– Opknapbeurt (door bewoners) van Piet Sandersplein (€1500,-).
– Organisatie Princess for a day (€965,-).
– Organisatie Prince fot a day (€965,-).
– Paashazenbingo (€150,-).
– Activiteitenbudget voor senioren in Hof in Zuid (€150,-).

Heeft u een goed idee voor de wijk, waarvoor u een bijdrage wilt aanvragen vanuit het wijkbudget? Kijk dan op: Wijkbudgetten | Schiedam

Contact
Heeft u een vraag? Wilt u iets kwijt over de wijk? U kunt altijd contact met mij opnemen via 010-2191027 of m.kreuger@schiedam.nl
Het is ook mogelijk dat we een keer in de buitenruimte een op een bepaalde locatie bekijken, of een wandeling door de wijk maken.
Een fysiek wijkoverleg is tot de zomer helaas niet mogelijk. Desgewenst kan ik via Microsoft Teams een digitaal overleg organiseren. Ik hoor graag van u of u daar behoefte aan heeft.